IIRCLJC Pla funcional

Localització: HUGTiP, Badalona, Barcelona
Superficie: 7000 m2
Descripció: l’objectiu es el d’identificar les necessitats tant investigadores com organitzatives, del centre. Es parteix d’un Projecte Científic i de la posterior elaboració d'un organigrama general, en el qual s’estableix l’esquema general de les unitats que conformaran el centre. Es determinen, per cada una de les unitats, les àrees necessàries així con les seves dimensiones, els requisits funcionals i de distribució. Un cop definides les necessitats, s'elabora un programa funcional i espaial que respongui als requisits derivats de les relacions entre les diferents unitats. S’estudia després, la viabilitat de la implantació del programa desenvolupat en un solar concret, amb unes condicions físiques i urbanístiques determinades.