P.E.U. Aiguadolç

Localització: Sitges, Barcelona
Superficie:3.150m2
Descripció: Pla Especial Urbanistic de la parcel·la D0 del sector APE 8 Plans d'aiguadolç, per tal d'establir les condicions d’ús i volumetria, així com de titularitat sense alteració dels paràmetres urbanístics vigents, amb la finalitat d’adequar-lo a les necessitats per tal de garantir l’activitat comercial i el compliment de les exigències en les normatives d’aplicació.